Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Nadležnosti:
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši poslove koji se odnose na upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko pravnih poslova, vrši poslove evidencije imovine Kantona po subjektima, na osnovu dostavljenih dokaza o stečenom pravu (pravnog posla, zakona i odluke organa), postupa po zahtjevu subjekta (kantonalnog organa uprave) za upis prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda, kao i poslove koji se odnose na izradu zakona i drugih akata iz oblasti imovinsko pravnih i normativno-pravnih poslova, drugostepeno upravno rješavanje u oblasti za koju je osnovana, te vrši upravno-nadzorne i druge stručno-operativne poslove.
Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo, neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je organizovana bez osnovnih organizacionih jedinica.