Okolinske dozvole

Arhiva izdatih okolinskih dozvola

Adresa Tijelo Broj rješenja Datum izdavanja Vrsta industrije Vrsta postrojenja
„PETITOR“ d.o.o. Sarajevo Drozgometva bb, Hadžići

Farma brojlera, klaonica i pogon za preradu mesa. Kapacitet farme je 50.000 mjesta za brojlere, kapacitet klaonice je 9,45 tona na dan, a kapacitet pogona za preradu mesa je 60 tona godišnje.

05-23-1863 22.07.2013 Prehrambena industrija Postojeće
“Aida-Commerce” d.o.o. Ilidža, Pijačna 25

Pogon za prikupljanje i recikliranje sekundarnih sirovina, kapacitet 8590 tona sekundarnih sirovina godišnje.

05-23-4389 05.09.2013 Upravljanje otpadom Postojeće
“HP Oil” d.o.o. Sarajevo Rakovačka cesta 20 Blažuj

Benzinska stanica, ukupni kapacitet četiri podzemna rezervoara 130 m3 , količina naftnih derivata koja se skladišti cca 104 tone

05-23-8022 31.07.2013 Opasne supstance Postojeće
„ENERGOPETROL” d.d. BS „Pofalići” Hamdije Čemerlića 1

Benzinska stanica, ukupni kapacitet četiri podzemna rezervoara kapaciteta 200 m3 , količina naftnih derivata koja se skladišti cca 164 tone

05-23-5668 12.09.2013 Opasne supstance Postojeće
„POLO“ d.o.o. Kalesija BS "POLO" ul.Garovci bb. Hadžići, Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta
300 m3 goriva (prva dva rezervoara su podijeljena na dva dijela odnosno 2x50m3, dok je treći zapremine 100 m3)

05-23-1012 23.10.2013 Energetika Postojeće
„INTERKONZUM“ d.o.o. Sarajevo Stupska bb, Novi Grad Sarajevo

Podzemna garaža sa 290 parking mjesta i kotlovnica kapaciteta 1,26 MW, u sklopu objekta TC „Merkur“

05-23-1702 01.11.2013 Energetika Postojeće
Pramenković Fikret, Ulfet i Ismir ul.Nikole Šopa bb. Sarajevo

Podzemna garaža sa 294 parking mjesta, u sklopu Stambeno-poslovnog kompleksa „Izvor”(-1 etaža: 146 parking mjesta i
-2 etaža: 148 parking mjesta)

05-23-6625 28.11.2013 Infrastrukturni objekti Novo
TP "DC" Rajlovačka bb, Sarajevo

Kotlovnica kapaciteta 5,66 MW

05-23-9420 29.11.2013 Energetika Postojeće
„Kalvarija Cop“ d.o.o. Vitez Nova industrijska zona na lokaciji broj 30. u obuhvatu prostorne cjeline Izmjena Regulacionog plana industrijskog kompleksa “Unis” u Vogošći

Betonara kapaciteta
100 m ³/h

05-2315239 09.12.2013 Mineralna industrija Novo
“KONKURS” d.o.o. “KONKURS” Drozgometva bb Hadžići

Farma za uzgoj pilića, ukupnog instaliranog kapaciteta 38.400 pilića po turnusu

05-2312558 31.12.2013 Poljoprivreda i šumarstvo Postojeće
„ENERGOPETROL“ d.o.o. Sarajevo BS “ZETRA“ Ul.Alipašina bb. Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta
200 m3 (dva podzemna rezervoara po 100 m3)

05-23-6561 27.12.2013 Energetika Postojeće
„ENERGOPETROL“ d.o.o. Sarajevo BS „Nedžarići“ ul.Bulevar Meše Selimovića bb. Sarajevo

Benzinska stanica, kapaciteta 200 m3 (dva podzemna rezervoara po 100 m3)

05-23-6562 27.12.2013 Energetika Postojeće
Hulio No 1 d.o.o. Hulio No 1 Rakovačka cesta 141

Pogon primarne i finalne prerade drveta instaliranog kapaciteta proizvodnje 10800 m3/god.

05-23-3642 23.12.2013 Drvna industrija Postojeće
„BRKIĆ PETROL“ d.o.o. Zenica Ul Nerkeza Smailagića br.14a Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta 300 m3 goriva (pet podzemnih rezervoara za smještaj goriva, R1 kapaciteta 40 m3, R2 kapaciteta 60 m3, R3 kapaciteta 50 m3, R4 kapaciteta 50 m3 i R5 kapaciteta 100 m3)

05-23-7983 20.12.2013 Energetika Postojeće
„GREEN OIL” d.o.o. Sarajevo BS „Green Oil” Marka Marulića 4

Benzinska stanica, ukupni kapacitet tri podzemna rezervoara kapaciteta 160 m3 , količina naftnih derivata koja se skladišti cca 127 tona

05-2311079 11.12.2013 Opasne supstance Postojeće
PROMING d.o.o. Bugojno BS “PROMING” ul.Blažujski drum bb. Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta
400 m3 goriva (četiri podzemna rezervoara, od čega tri kapaciteta po 100 m3, a četvrti dvokomorni (2 x 50 m3= 100 m3) i podzemni rezervoar za LPG V= 30 m3.

05-23-1191 22.05.2013 Energetika Postojeće
TIBRA Pacific d.o.o. Kiseljak TIBRA II Stup Nukleus, u ul. Stupska bb, Općina Ilidža

Kotlovnica na pelet instaliranog kapaciteta kotlova 3,5 MW i kotlovnica na prirodni gas instaliranog kapaciteta kotlova 3,5 MW

05-2312584 23.05.2013 Energetika Novo
„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo BS “PetrolBH” Blažuj, Blažuj 73, Ilidža

Benzinska stanica kapaciteta 240,0 tona goriva (dva podzemna trokomorna rezervoara ukupne zapremine 240 m3)

05-23-868 30.05.2013 Energetika Postojeće
„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo BS “PROMING” ul.Džemala Bijedića 169a Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta 200m3 goriva (dva podzemna rezervoara kapaciteta po 100 m3) i podzemni rezervoar za LPG 30 m3

05-23-1193 03.06.2013 Energetika Postojeće
„BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak BS "Zovik – Hadžići”, Zovik bb, Hadžići

Benzinska stanica kapaciteta 128,5 tona goriva

05-23-4467 10.06.2013 Energetika Postojeće
PROMING d.o.o. Bugojno BS "PROMING" ul.Gladno polje bb.Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta 150 m3 goriva (dva dvokomorna rezervoara kapaciteta komora 2x25 m3 i jedan je jednokomorni kapaciteta 50 m3) i podzemni rezervoar za ELLU kapaciteta 50 m3

05-23-1192 10.06.2013 Energetika Postojeće
Mubera Pustahija ul.Vrbovska 59 Sarajevo

Proizvodni objekat za uzgoj brojlera kapaciteta 20.000 pilića po turnusu. (5 turnusa/god.).

05-2312391 16.07.2013 Poljoprivreda i šumarstvo Novo
HOLDINA d.o.o. ul.Džemala Bijedića bb. Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta 200 m3 goriva(četiri podzemna rezervoara za smještaj goriva po 50 m3), nadzemni rezervoar za LPG 5 m3 i podzemni rezervoar za lož ulje 5 m3.

05-23-183 16.07.2013 Energetika Postojeće
„CIPI“ d.o.o. Sarajevo Industrijska zona u naselju Donje Polje, ul. Bosanski put br. 103, Ilijaš

Pogon primarne i sekundarne prerade drveta kapaciteta
proizvodnje 7050 m3/god.

05-23-2505 22.05.2013 Drvna industrija Novo
Mrkulić Company d.o.o. Hotel "Hollywood" Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža

Kotlovnica instaliranog kapaciteta kotlova 3,88 MW

05-23-3308 30.04.2013 Energetika Postojeće
SPD "Tyson" Kamenica bb, Vogošća

Proizvodni objekat za uzgoj peradi, ukupnog instaliranog kapaciteta 17.000 pilića po turnusu

05-23-1202 16.01.2013 Poljoprivreda i šumarstvo Novo
SELEX d.o.o. Sarajevo Milana Preloga 1A, Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta 202,0
tona goriva (tri podzemna
rezervoara ukupne zapremine 300
m 3 i nadzemni rezervoar za LPG
kapaciteta 5,0 m3)

05-23-741 22.02.2013 Energetika Postojeće
Mujanić d.o.o. Blažuj br. 84, Ilidža

Klaonica krupne i sitne stoke.
Kapacitet klaonice je 50 kom
krupne i sitne stoke/dan.

0523-12640 04.03.2013 Prehrambena industrija Postojeće
„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo BS “Petrol BH” Briješće, ul. Safeta Zajke bb, Općina Novi Grad Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta 215,0 tona goriva (četiri podzemna rezervoara ukupne zapremine 200 m3 jedan nadzemni spremnik za UNP zapremine 10 m3)

05-23-867 28.05.2013 Energetika Postojeće
„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo ul. Barska bb, Otes, Ilidža

Benzinska stanica kapaciteta 200 tona goriva (četiri podzemna
rezervoara ukupne zapremine 200 m3)

05-23-866 22.04.2013 Energetika Postojeće
"HIFA" d.o.o. Tešanj Džemala Bijedića bb.Sarajevo

Benzinska stanica kapaciteta 300 m3 goriva (tri podzemna
rezervoara; prva dva rezervoara su podijeljena na dva dijela
2x50 m3, dok je treći zapremine 100 m3)

05-23-380 22.04.2013 Energetika Postojeće
„PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo Igmanska bb, Vogošća

Benzinska stanica kapaciteta 158,5,0 tona goriva (dva
podzemna rezervoara ukupne zapremine 160 m3)

05-23-865 16.04.2013 Energetika Postojeće