Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno pravne poslove

Nadležnosti

Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove vrši: poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u drugom stepenu, rješavanje po vanrednim pravnim sredstvima na rješenja Uprave za stambena pitanja, rješenja općinskih službi za stambena pitanja u smislu Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/12) i na rješenja inspektora u stambenoj oblasti, korespodenciju sa Kantonalnim sudom, Vrhovnim sudom Federacije BiH i Ustavnim sudom BiH, postupa po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova, te vrši nadzor nad zakonitošću prvostepenih upravnih akata; kontrolu svih ugovora o korištenju stana zaključenih u periodu od 01.04.1992.godine do 07.02.1998.godine i/ili obnovljenih od strane organa nadležnog za stambene poslove u skladu sa odredbama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj:11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99 i 43/99) i svih ugovora o korištenju stana zaključenih nakon 07.02.1998.godine suprotno odredbama člana 16. Zakona, uključujući i ugovore o korištenju za stanove koji su u postupku otkupa ili su već otkupljeni, vodi evidencije i dostavlja izvještaje nadležnim organima o izvršenoj kontroli ugovora; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata i normotehničku obradu tih propisa; godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora; izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.