Pitanja

Koji organ uprave je nadležan za rješavanje imovinsko – pravnih poslova?

Odgovor:

Imovinsko – pravne odnose na nekretninam rješava u prvom stepenu nadležna općinska služba (prema mjestu gdje se nalazi nekretnina). Po žalbi izajavljenoj na rješenje prvostepenog organa, na nivou kantona, rješava organ uprave nadležan za imovinsko – pravne odnose ukoliko je prvostepeni organ donio rješenje na osnovu Kantonalnog propisa, odnosno ukoliko je prvostepeno rješenje doneseno na osnovu federalnog propisa, po žalbi na isto rješava Fedralni organ uprave nadležan za imovinsko – pravne poslove  

Ko stavlja klauzulu pravosnažnosti?

Odgovor:

Klauzulu o pravosnažnosti stavlja organ koji je donio rješenje "o glavnoj stvari – u meritumu" i na koje nije izjavljena žalba u zakonom utvrđenom roku.

 

Kada je i koje rješenje organa uprave izvršno?

Odgovor:

Rješenje je izvršno:

  • istekom roka za žalbu,
  • dostavom rješenja stranci, a žalba nije dopuštena,
  • dostavom rješenja stranci, a žalba ne odlaže izvršenje,
  • dostavom rješenja stranci kojim se žalba odbacuje ili odbija.

Gdje i kome se predaje žalba?

Odgovor:

Žalba se predaje u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik kod nadležnog prvostepenog općinskog oragna u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, ukoliko zakonom nije drugačije otvrđeno.