Nabavka radova za sanaciju liftova u 2018.g.

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
Četvrtak, Avgust 2, 2018
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
111538,46
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH : 

8398-1-3-2-3-2/18

Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
2
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
70466,77
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
"SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo
Postupak poništen: 
NE
Predmet ugovora je podijeljen na 5 LOT-ova (za 5 liftova). Način finansiranja: - za LOT-ove 1,2 i 5: 70% iz Budžeta KS, a 30% etažni vlasnici - za LOT-ove 3 i 4: 21.000 KM Budžet KS, ostatak etažni vlasnici. Prihvaćeno dostavljeno Objašnjenje cijene ponude za LOT 1,2,3 i 5. Obzirom da su ponuđene cijene bile veće od procijenjene vrijednosti radova, zatražene su izjave od etažnih vlasnika da li mogu obezbijediti dodatna sredstva kako bi se mogla izvršiti sanacija lifta u njihovoj zgradi. Kako se za dva LOT-a (LOT 1 i 4) nisu obezbijedila dodatna sredstva, to je postupak za LOT 1 i 4 poništen, o čemu je objavljeno Obavještenje 8398-1-3-2-4-6/18 od 28.09.2018.