Organizacija

Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:

Sektor prostornog uređenja;

Sektor zaštite okoliša;

Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove;

Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti.

U sastavu Ministarstva su organizovane Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za stambena pitanja, s tim što je njihova unutrašnja organizacija regulisana u poglavlju deset i jedanaest ovog Pravilnika.

Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se poslovi sekretara Ministarstva, stručnog savjetnika za poslove finansijskog nadzora i interne kontrole, stručnog savjetnika za planiranje i analizu ekonomskih poslova, višeg referenta-tehničkog sekretara, višeg referenta za protokol, višeg referenta za informatiku i VKV radnika – vozača.

 

Djelokrug organizacionih jedinica

Sektora prostornog uređenja

Sektor prostornog uređenja vrši poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova radova Sektora; poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u prvom i drugom stepenu; rješavanje po vanrednim pravnim sredstvima po odlukama Vrhovnog suda Federacije BiH i Ustavnog suda BiH, postupa po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova kod Kantonalnog suda u Sarajevu, vrši korespodenciju sa Kantonalnim sudom, Vrhovnim sudom Federacije BiH i Ustavnim sudom BiH; vrši pripremanje zakonskih, podzakonskih i drugih akata kojima se reguliše oblast prostornog uređenja u Kantonu Sarajevo i oblast privremenog korištenja javnih površina; vrši nadzor nad provođenjem odredbi Zakona o prostornom uređenju KS i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, prati druge propise koji se primjenjuju u oblasti prostornog uređenja; vodi aktivnosti pripreme razvojnih planskih dokumenata, te učestvuje u pripremanju planova prostornog uređenja i njihovom usaglašavanju sa planovima prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, učestvuje kao subjekat planiranja u pripremi, izradi i donošenju planova prostornog uređenja iz nadležnosti

jedinica lokalne uprave u Kantonu Sarajevo; prati stanje u prostoru na osnovu periodičnih izvještaja općina, Grada i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; daje mišljenje po zahtjevu Federalnog ministarstva prostornog uređenja u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Federacije BiH, učestvuje u aktivnostima koje provodi Zavod za izgradnju KS na sanaciji klizišta; vodi evidenciju o stanju u prostoru za područje Kantona Sarajevo; izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

 

Sektora zaštite okoliša

Sektor zaštite okoliša vrši: poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uslova za održivi razvoj, zaštitu zraka, tla, vode, biljnog i životinjskog svijeta i postupanja sa otpadom; izradu prednacrta, nacrta, prijedloga i normotehničku obradu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na zaštitu okoliša u Kantonu Sarajevu; poslove prvostepenog upravnog rješavanja u postupku izdavanja okolinskih dozvola i dozvola za upravljanje otpadom; izradu strateških planova Kantona u oblasti okoliša i učestvuje u pripremi planova od značaja za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu; praćenje i predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša; vođenje registra zagađivača (monitoring); vođenje informacionog sistema zaštite okoliša; ocjenjivanje uslova za rad pravnih i fizičkih lica iz oblasti zaštite okoliša; ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u zaštiti okoliša; predlaganje finansiranja projekata od posebnog značaja za stanje okoliša i zaštitu područja prirodnog nasljeđa i nadzor nad realizacijom

tih projekata; podršku obrazovanju i unapređenju ekološke svijesti građana i podršku nevladinim ekološkim organizacijama; godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora; analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

 

Sektora za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove

Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove vrši: poslove izrade nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; poslove koji se odnose na upravni postupak i rješavanje u drugom stepenu, rješavanje po vanrednim pravnim sredstvima na rješenja Uprave za stambena pitanja, rješenja općinskih službi za stambena pitanja u smislu Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/12) i na rješenja inspektora u stambenoj oblasti, korespodenciju sa Kantonalnim sudom, Vrhovnim sudom Federacije BiH i Ustavnim sudom BiH, postupa po tužbama i presudama povodom pokrenutih upravnih sporova, te vrši nadzor nad zakonitošću prvostepenih upravnih akata; 
kontrolu svih ugovora o korištenju stana zaključenih u periodu od 01.04.1992.godine do 07.02.1998.
godine i/ili obnovljenih od strane organa nadležnog za stambene poslove u skladu sa odredbama 
Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima 
(“Službene novine Federacije BiH”, broj:11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99 i 43/99) i svih ugovora o korištenju stana zaključenih nakon 07.02.1998.godine suprotno 
odredbama člana 16. Zakona, uključujući i ugovore o korištenju za stanove koji su u postupku 
otkupa ili su već otkupljeni, vodi evidencije i dostavlja izvještaje nadležnim organima o 
izvršenoj kontroli ugovora; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata i normotehničku obradu tih propisa; godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora; izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju Sektora.

 

Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti

Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti vrši poslove koji se odnose na izradu nacrta godišnjeg programa rada Sektora i mjesečnih planova rada Sektora; planiranje, predlaganje, upravljanje, analizu, izvršavanje i kontrolu procesa upravljanja projektima iz stambene oblasti; blagovremeno planira i vrši nadzor nad radom upravitelja u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom; blagovremeno planira i vrši nadzor nad radom Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe; inspekcijski nadzor nad radom upravitelja, prinudnih upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima; blagovremeno planira i provodi proceduru javnih nabavki roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Sektora; analizu i planiranje potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo neophodnih za nesmetano odvijanje programskih aktivnosti Sektora; izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora i vrši normotehničku obradu istih; vodi prvostepeni upravni postupak i izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Sektora i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju.

 

Uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši poslove koji se odnose na upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti geodetskih i imovinsko pravnih poslova, vrši poslove evidencije imovine Kantona po subjektima, na osnovu dostavljenih dokaza o stečenom pravu (pravnog posla, zakona i odluke organa), postupa po zahtjevu subjekta (kantonalnog organa uprave) za upis prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda, kao i poslove koji se odnose na izradu zakona i drugih akata iz oblasti imovinsko pravnih i normativno-pravnih poslova, drugostepeno upravno rješavanje u oblasti za koju je osnovana, te vrši upravno-nadzorne i druge stručno-operativne poslove.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo, neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je organizovana bez osnovnih organizacionih jedinica.

 

Uprava za stambena pitanja

Uprava za stambena pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prvostepeni upravni postupak po zakonima iz oblasti stambenih odnosa i aktima o provođenju tih zakona.

Uprava za stambena pitanja vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada Uprave; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo, neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Uprave; vrši izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja o radu Uprave i godišnjeg izvještaja o upravnom rješavanju; vrši godišnje planiranje nabavke roba, usluga i radova od kojih zavisi obavljanje procesa u okviru Uprave.

Uprava za stambena pitanja je organizovana bez osnovnih organizacionih jedinica.