Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Fax: +387(0)33 562-031
mpz@mpz.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
sekretar@mpz.ks.gov.ba

Sektor za prostorno uređenje

POMOĆNIK MINISTRA
Abdulah KRIVOŠIJA
Telefon: +387(0)33 562-145
abdulah.krivosija@mpz.ks.gov.ba

Sektor za drugostepeno upravno rješavanje i normativno pravne poslove

Adresa: Sarajevo, Podgaj 6

POMOĆNIK MINISTRA
Višnja LJUBIJANKIĆ ,dipl.pravnik
Telefon: +387(0)33 442-330

Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti

Adresa: Sarajevo, Hamida Dizdara 1

POMOĆNIK MINISTRA
Amela PETRINIĆ, dipl.ing.arh
Telefon: +387(0)33 560-425

Sektor za zaštitu okoliša

POMOĆNIK MINISTRA
Zijada KRVAVAC, dipl. žurnalist
Telefon: +387(0)33 562-140
Fax: +387(0)33 562-215
zijada.krvavac@mpz.ks.gov.ba

Uprava za stambena pitanja

Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

DIREKTOR UPRAVE
Suada MUMINOVIĆ - BEGOVIĆ, dipl.pravnik
Telefon: +387(0)33 770-173

Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Adresa: Sarajevo, Hamida Dizdara 1
Telefon: +387(0)33 560-434
info@ugip.ks.gov.ba

DIREKTOR UPRAVE
Elmedina DELIĆ
Telefon: +387(0)33 560-434