Evidencija nekretnina koje su vlasništvo, a ne koriste se zbog devastiranosti