Zeleni kantonalni akcioni plan - GCAP

Zeleni akcioni plan Kantona Sarajevo (GCAP)

U novembru 2018. godine, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD i finansijsku podršku Vlade Japana, započeta je izrada Zelenog akcionog plana (GCAP) i Okvira politika za Kanton Sarajevo. Tokom izrade GCAP-a održan je niz radionica i procesa konsultacija u kojima su organi uprave, institucije Kantona i šira zainteresirana javnost aktivno sudjelovali u svim fazama pripreme navedenog dokumenta.