"ZIMET EKO" D.0.0 SARAJEVO

Naziv operatora: 
"ZIMET EKO" D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Grivići bb, TRZ Hadžići Hadžići
Telefon operatora: 
062 449-603
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-1341/16
Datum izdavanja rješenja: 
14.03.2016
Vrste otpada: 
15 01 02 ambalaža od plastike
16 02 10* stara oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09
16 02 12* stara oprema koja sadrži slobodni azbest
16 02 13* stara oprema koja sadrži opasne komponente[i] koje nisu navedene pod 16 02 09 to 16 02 12
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* opasne komponente izvađene iz stare opreme
16 02 16 komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15
16 06 04 alkalne baterije (osim 16 06 03)
16 06 05 ostale baterije i akumulatori
19 12 02 metali sa sadržajem željeza
19 12 03 obojeni metali
19 12 04 plastika i guma
19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11
20 01 35* odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente [v]
20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23
Dozvola važi do : 
14.03.2021
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada