TRGOSIROVINA D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora: 
TRGOSIROVINA D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Halilovići br.9
Lokacija pogona i postrojenja : 
Sarajevo
Telefon operatora: 
033 466-401
E-mail operatora: 
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-7049/13
05-23-12746/18
Datum izdavanja rješenja: 
20.11.2013
05.11.2018
Vrste otpada: 
13 02 05* nehlorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi minerala
13 03 07* nehlorirana izolaciona ulja i ulja za prenos toplote na bazi mineralnih ulja
16 01 04* napuštena vozila
16 02 13* stara oprema koja sadrži opasne komponente[i] koje nisu navedene pod 16 02 09 to 16 02 12
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 06 01* olovne baterije
16 06 02* nikal-kadmijum baterije
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
20 01 39 plastika
Dozvola važi do : 
05.11.2023
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada