Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Nadležnosti:
  • vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti kantona u oblasti geodetskih i imovinsko pravnih poslova;
  • vrši poslove evidencije imovine kantona po subjektima, na osnovu dokaza o upisanom - stečenom pravu;
  • postupa po zahtjevima subjekata za upis prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda;
  • vrši poslove koji se odnose na izradu zakona i drugih normativno pravnih akata iz oblasti imovinsko pravnih i normativnih poslova;
  • donosi rješenja u drugostepenom upravnom postupku i vrši nadzor nad zakonitosti rada prvostepenog organa, i obavlja druge stručno – operativne poslove.