Sektor za zaštitu okoliša

Nadležnosti

Provodi politiku regulisanja, ocuvanja i unapredenja zaštite okoliša, priprema zakone i druge propise, prati stanje i primjenu zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu okoliša, upravljanje otpadom, upravljanje kvalitetom zraka, zaštitu od buke, zaštitu voda i zaštitu prirodnog naslijeda, priprema strateške planove iz svoje nadležnosti, priprema dokumentaciju za stavljanje pod pravnu zaštitu podrucja prirodnih vrijednosti i organizuje i prati provodenje mjera zaštite, vodi registar zagadivaca (monitoring), vodi informacioni sistem zaštite okoliša (baza podataka o otpadu i izvorima emisije u zrak), rješava u upravnom postupku zahtjeve za izdavanje okolinskih dozvola iz nadležnosti Kantona, koordinira aktivnosti sa strucnim institucijama Kantona u postupcima izdavanja okolinskih dozvola i procjene uticaja na okoliš iz nadležnosti Federacije, ucestvuje u izradi prostorno-planske dokumentacije za zašticena prirodna podrucja, ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima, naucno-obrazovnim i strucnim institucijama, medunarodnim organizacijama i sl, predlaže finansiranje projekata od posebnog znacaja za stanje okoliša u Kantonu Sarajevo i vrši nadzor nad realizacijom poslova, podršku obrazovanju i unapredenju ekološke svijesti gradana i podršku nevladinim ekološkim organizacijama, vrši i druge upravne i strucne poslove utvrdene zakonom koji se odnose na nadležnosti Kantona u ovoj oblasti.