Sektor za prostorno uređenje

Nadležnosti

Vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na  pripremanje i predlaganje zakonskih, podzakonskih i drugih akata kojima se reguliše oblast prostornog uređenja u Kantonu Sarajevo i vrši nadzor nad njihovom primjenom. Vodi upravni postupak drugostepenog i prvostepenog rješavanja u oblasti prostornog uređenja. Vodi aktivnosti ispred Vlade Kantona Sarajevo kao nosioca pripreme te učestvuje u pripremanju dokumenata prostornog uređenja i usaglašavanju sa dokumentima prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Učestvuje u izradi i donošenju Programa mjera i aktivnosti za provođenje planova i odluka o provođenju planova. Usmjerava i usaglašava pripremu odluka o građevinskom zemljištu koje donose općinska vijeća, učestvuje u pripremi Programa utroška sredstava naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta. Predlaže propise o regulisanju problematike privremenog korištenja javnih površina. Uspostavlja i vodi evidenciju o stanju u prostoru, te vrši druge poslove iz nadležnosti ministarstva u ovoj oblasti.