IZDATA RJEŠENJA O OSLOBAĐANJU OD OBAVEZE POSJEDOVANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJENJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
na osnovu člana 8. Pravilnika o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» broj 9/05)

* kod odabira koristi opciju "i"
Naziv operatora Adresa Telefon Broj i datum izdavanja rješenja Vrste otpada Vrsta aktivnosti Web i e-mail adresa
«MRKI KOMERC» d.o.o. Kiseljak, P.J. Ilidža Rakovička cesta b.b. Ilidža
Sarajevo
061 426-320 05-23-31142/14
30.09.2015
16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente,
17 04 01 bakar, bronza, mesing,
17 04 02 aluminijum,
17 04 05 željezo i čelik
prikupljanje i fizički tretman neopasnog otpada
O.D. «S-M» Vl. Duharkić Mersad Zovik b.b. Pazarić
Sarajevo
063 023-418 05-23-31139/14
02.10.2015
10 03 05 otpad od aluminijuma,
15 01 04 ambalaža od metala,
16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente,
17 04 01 bakar, bronza, mesing,
17 04 02 aluminijum,
17 04 03 olovo,
17 04 05 željezo i čelik
prikupljanje i fizički tretman neopasnog otpada
NINECO“ d.o.o. Sarajevo Ismeta Alajbegovića Šerbe 1/a Ilidža
Sarajevo
061 200-857 05-23-13651/17
19.04.2017
15 01 01 ambalaža od papira i kartona,
15 01 02 ambalaža od plastike,
15 01 03 ambalaža od drveta,
15 01 04 ambalaža od metala,
15 01 06 miješana ambalaža,
15 01 07 staklena ambalaža,
15 01 09 tekstilna ambalaža
transport neopasnog otpada bez skladištenja angažovanjem drugih transportnih firmi
„A&D“ d.o.o. Sarajevo Rajlovačka bb 71000 Sarajevo
Sarajevo
061 809-025 05-23-10273/18
19.07.2018
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo,
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala,
12 01 13 otpad od zavarivanja,
15 01 04 ambalaža od metala,
17 04 01 bakar, bronza, mesing,
17 04 02 aluminijum,
17 04 03 olovo,
17 04 04 cink,
17 04 05 željezo i čelik,
17 04 06 kalaj,
17 04 07 miješani metali,
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10,
19 10 01 otpad od željeza i čelika,
19 12 02 metali sa sadržajem željeza
transport neopasnog metalnog otpada bez skladištenja angažovanjem drugih transportnih firmi