Propisi MPZ

Ukupno 91 - 120 od 126
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštečuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/05
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14
Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Instrukcija ili naredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Instrukcija o načinu prijave i otklanjanja kvara 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Uputstvo ili metodologija
Naziv Pravni izvor Prilog
Uputstvo o zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Uputstvo o sadržaju obrasca "evidencija zgrada, stanova, samostalnih prostorija i etažnih vlasnika"  'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Uputstvo o sadržaju obrasca "godišnji izvještaj o radu upravnika" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Uputstvo o preuzimanju zajedničkih dijelova zgrade na upravljanje i načinu promjene upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Uputstvo o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje izdatog od strane nadležnog organa uprave -
Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon Uputstvo
Uputstvo o postupku kontrole zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' -
Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 57/01
Uputstvo o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika za obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' -
Uputstvo o primjeni Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima u njegovoj izmjenjenoj i dopunjenoj formi 'Službene novine FBiH' PDF icon 11/98, PDF icon 38/98, PDF icon 12/99, PDF icon 27/99
Radno uputstvo 2010 - Stručno tehničke osnove za ispunjavanje obaveza operatora pogona i postrojenja, za koje nije obavezna okolinska dozvola, a regulišu se kroz urbanističku saglasnost PDF icon RU
Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog
Akcioni plan energijske efikasnosti u javnim objektima Kantona Sarajevo za period 2018. - 2020. godine 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/18 PDF icon 21/18
Kantonalni plan zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2017 - 2022 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon KEAP
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Trebević" za period 2017-2027. godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 PDF icon 23/17
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Index registar informacija koje možete dobiti od MPZ Interni dokument PDF icon Index registar
Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Interni dokument PDF icon Vodič
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Izmjene i dopune Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 53/18
Izmjenjena lista kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika Interni dokument PDF icon Lista kandidata
Evidencija zgrada na dan 04.10.2019 Interni dokument PDF icon Evidencija zgrada
Ispravka Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon 17/18
Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa Obrazac ZS 2 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17
Zapisnik o odlučivanju na skupu etažnih vlasnika Obrazac ZS 1 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17