Propisi MPZ

Ukupno 61 - 90 od 122
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/08
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima emisije iz postrojenja za sagorijevanje 'Službene novine FBiH' 92/17 PDF icon 97/17
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o monitoringu emisija u zrak 'Službene novine FBiH' 97/17 PDF icon 97/17
Pravilnik o određivanju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/17 PDF icon 30/17
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' -
Pravilnik o prekograničnom prometu otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/11
Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti nadzornika-čuvara prirode, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije nadzornika-čuvara prirode u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/10
Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujucih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 1/12
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/11, PDF icon 28/13
Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada 'Službeni list RBiH' PDF icon 23/11
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda 'Službene novine FBiH' PDF icon 87/12, PDF icon 107/14, PDF icon 8/16, PDF icon 79/16, PDF icon 12/18
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 77/08
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/09
Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine FBiH' PDF icon 45/09
Pravilnik o obrascu, sadrzaju i postupku obavjestavanja o vaznim karakteristikama proizvoda i ambalaze od strane proizvodjaca 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštečuju ozonski omotač 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/05
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe 'Službene novine FBiH' PDF icon 8/08
Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/04
Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14
Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/10
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem 'Službene novine FBiH' PDF icon 65/06
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08