Propisi MPZ

Ukupno 31 - 60 od 126
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/10
Zakon o zaštiti od buke 'Službene novine FBiH' PDF icon 110/12
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/10
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o informacionom sistemu upravljanja otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 97/18
Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/00
Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/01, PDF icon 14/02
Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Uredba
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon Uredba
Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije 'Službene novine FBiH' PDF icon Uredba
Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata 'Službene novine FBiH' -
Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/11
Uredba o naknadama za plastične kese tregerice 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/14
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije 'Službene novine FBiH' PDF icon 39/06
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 38/06
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvejta iz dozvole za upravljanje otpadom 'Službene novine FBiH' PDF icon 31/06
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 17/18 PDF icon Odluka
Odluka o donošenju kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Odluka
Odluka o osnivanju kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/17
Odluku o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada  'Službene novine Kantona Sarajevo' 6/02 PDF icon 6/02
Odluku o minimalnom iznosu mjesečne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/17 PDF icon 26/17
Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/16
Odluka o donošenju plana upravljanja otpadom kantona sarajevo za period 2015-2020.godina 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15
Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju -
Odluka o donošenju Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa vodopad ''Skakavac'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' -
Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'' 'Službene novine Kantona Sarajevo' -
Odluka o osnivanju Komisije za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana 'Službene novine FBiH' -
Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 6/06, PDF icon 18/07, PDF icon 18/08, PDF icon 35/12, PDF icon 51/15
Odluka o donošenju Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11
Odluka o donošenju Akcionog plana za smanjenje emisije čestičnih tvari u zrak na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 16/13
Odluka o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/08