Propisi

Pretraga po nazivu
Pravilnik
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak ('Službene novine FBiH', - )
Pravilnik o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 33/14)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12, PDF icon 29/14)
Pravilnik o zadacima i načinu obavljanja dužnosti nadzornika-čuvara prirode, izgledu uniforme, te obliku i sadržaju legitimacije nadzornika-čuvara prirode u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 35/10)
Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujucih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH',PDF icon 1/12)
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 88/11, PDF icon 28/13)
Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada ('Službeni list RBiH',PDF icon 23/11)
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ('Službene novine FBiH',PDF icon 87/12)
Pravilnik o prekograničnom prometu otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 7/11)
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem ('Službene novine FBiH',PDF icon 65/06)
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu ('Službene novine FBiH',PDF icon 6/08)
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 9/10)
Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima ('Službene novine FBiH',PDF icon MPZ_Pravilnik_sadrzaj_plan_upravljanje_zasticena_podrucja_65-06_0_0.pdf)
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa ('Službene novine FBiH',PDF icon 46/06)
Pravilnik o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 08/11)
Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije ('Službene novine FBiH',PDF icon Pravilnik_4502_0.pdf)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje ('Službene novine FBiH',PDF icon 3/13)
Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša ('Službene novine FBiH',PDF icon 68-05)
Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 77/08)
Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH',PDF icon 45/09)
Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtijeva za izdavanje okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH',PDF icon 45/09)
Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja ('Službene novine FBiH',PDF icon 12/05)
Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštečuju ozonski omotač ('Službene novine FBiH',PDF icon 39/05)
Pravilnik o obrascu, sadrzaju i postupku obavjestavanja o vaznim karakteristikama proizvoda i ambalaze od strane proizvodjaca ('Službene novine FBiH',PDF icon 8/08)
Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/05)
Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe ('Službene novine FBiH',PDF icon 8/08)