Propisi

Pretraga po nazivu
Zakon
Zakon o zaštiti prirode ('Službene novine FBiH',PDF icon 66/13)
Zakon o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst)
Zakon o zaštiti od buke ('Službene novine FBiH',PDF icon 110/12)
Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 11/10)
Uredba
Uredba o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 05/00)
Uredba o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 10/01, PDF icon 14/02)
Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', - )
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji BiH ('Službene novine FBiH', - )
Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije ('Službene novine FBiH', - )
Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata ('Službene novine FBiH', - )
Uredba o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 32/11)
Uredba o naknadama za plastične kese tregerice ('Službene novine FBiH',PDF icon 9/14)
Uredba o finansijskim i drugima garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupka nakon zatvaranja deponije ('Službene novine FBiH',PDF icon 39/06)
Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada ('Službene novine FBiH',PDF icon 38/06)
Uredba o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvejta iz dozvole za upravljanje otpadom ('Službene novine FBiH',PDF icon 31/06)
Odluka
Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 36/16)
Odluka o donošenju plana upravljanja otpadom kantona sarajevo za period 2015-2020.godina ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 29/15)
Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju (, - )
Odluka o donošenju Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa vodopad ''Skakavac'' ('Službene novine Kantona Sarajevo', - )
Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž ''Bijambare'' ('Službene novine Kantona Sarajevo', - )
Odluka o osnivanju Komisije za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana ('Službene novine FBiH', - )
Odluku o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja sambenih zgrada ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/02)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/14)
Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/06, PDF icon 18/07, PDF icon 18/08, PDF icon 35/12, PDF icon 51/15)
Odluka o donošenju Plana upravljanja Spomenikom prirode "Skakavac" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 18/11)
Odluka o donošenju Akcionog plana za smanjenje emisije čestičnih tvari u zrak na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 16/13)
Odluka o donošenju Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 35/08)
Odluka o osnivanuju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/10-Prečišćeni tekst, PDF icon 14/11)
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 23/16)
Pravilnik
Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka ('Službene novine FBiH', - )