Propisi

Pretraga po nazivu
Zakon
Zakon o zaštiti od buke ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 23/16)
Zakon o vodama KS ('Službene novine Kantona Sarajevo', - )
Zakon o administarstivnim taksama ('Službene novine Kantona Sarajevo', - )
Zakon o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 20/04, PDF icon 26/12, PDF icon 32/12, PDF icon 24/15)
Zakon o imovini Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo', - )
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o stvarnim pravima ('Službene novine FBiH',PDF icon 66/13, PDF icon 100/13)
Zakon o građevinskom zemljištu ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Komisije raseljenih lica i izbjeglica ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o prenosu i rješavanju neriješenih zahtjeva za vraćanje u posjed stana na kojem postoji stanarsko pravo ili nekretninama u vlasništvu koji su podneseni Komisiji za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o izvršenju Odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o napuštenim stanovima ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o upravnim sporovima ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o upravnom postupku ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 19/17)
Zakonu o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/14)
Zakon o prostornom uređenju ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 7/05)
Zakon o proglašenju šireg područja Vodopada "Skakavac" Spomenikom prirode ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 11/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH',PDF icon 04/10)
Zakon o zaštiti okoliša ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/03, PDF icon 38/09)
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/03)
Zakon o zaštiti zraka ('Službene novine FBiH',PDF icon 33/03)
Zakon o vodama ('Službene novine FBiH',PDF icon 70-06)
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža "Bijambare" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 6/10)
Zakon o fondu za zaštitu okoliša Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 41/08)