Organizacija

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti

Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica

Sektor za zaštitu okoliša provodi politiku regulisanja, ocuvanja i unapredenja zaštite okoliša, priprema zakone i druge propise, prati stanje i primjenu zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu okoliša, upravljanje otpadom, upravljanje kvalitetom zraka, zaštitu od buke, zaštitu voda i zaštitu prirodnog naslijeda, priprema strateške planove iz svoje nadležnosti, priprema dokumentaciju za stavljanje pod pravnu zaštitu podrucja prirodnih vrijednosti i organizuje i prati provodenje mjera zaštite, vodi registar zagadivaca (monitoring), vodi informacioni sistem zaštite okoliša (baza podataka o otpadu i izvorima emisije u zrak), rješava u upravnom postupku zahtjeve za izdavanje okolinskih dozvola iz nadležnosti Kantona, koordinira aktivnosti sa strucnim institucijama Kantona u postupcima izdavanja okolinskih dozvola i procjene uticaja na okoliš iz nadležnosti Federacije, ucestvuje u izradi prostorno-planske dokumentacije za zašticena prirodna podrucja, ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima, naucno-obrazovnim i strucnim institucijama, medunarodnim organizacijama i sl, predlaže finansiranje projekata od posebnog znacaja za stanje okoliša u Kantonu Sarajevo i vrši nadzor nad realizacijom poslova, inspekcijski nadzor, podršku obrazovanju i unapredenju ekološke svijesti gradana i podršku nevladinim ekološkim organizacijama, vrši i druge upravne i strucne poslove utvrdene zakonom koji se odnose na nadležnosti Kantona u ovoj oblasti.

Sektor za prostorno uređenje vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na  pripremanje i predlaganje zakonskih, podzakonskih i drugih akata kojima se reguliše oblast prostornog uređenja u Kantonu Sarajevo i vrši nadzor nad njihovom primjenom. Vodi upravni postupak drugostepenog i prvostepenog rješavanja u oblasti prostornog uređenja. Vodi aktivnosti ispred Vlade Kantona Sarajevo kao nosioca pripreme te učestvuje u pripremanju dokumenata prostornog uređenja i usaglašavanju sa dokumentima prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Učestvuje u izradi i donošenju Programa mjera i aktivnosti za provođenje planova i odluka o provođenju planova. Usmjerava i usaglašava pripremu odluka o građevinskom zemljištu koje donose općinska vijeća, učestvuje u pripremi Programa utroška sredstava naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta. Predlaže propise o regulisanju problematike privremenog korištenja javnih površina. Vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za koje je odobrenje izdalo ministarstvo, kao i inspekcijski nadzor nad radom inspekcijskih službi općina i Grada, uspostavlja i vodi evidenciju o stanju u prostoru, te vrši druge poslove iz nadležnosti ministarstva u ovoj oblasti.

Sektor za komunalne poslove vrši poslove koji se odnose na opću politiku komunalnih djelatnosti, čiji je cilj obezbjeđivanje uslova za zadovoljavanje potreba građana, pravnih lica i javnih službi komunalnim uslugama i proizvodima na području Kantona Sarajevo, te u tom smislu priprema, predlaže i provodi zakone i druge propise iz ove oblasti, planove i programe obavljanja i razvoja komunalnih djelatnosti, pripreme i učestvuje u realizaciji projekata na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji komunalnih objekata i infrastrukture, obezbjeđuje uslove za rad i razvoj javnih preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koje formira Kanton Sarajevo, prati nivo obavljanja komunalnih usluga i proizvoda, te priprema, predlaže i provodi mjere za prevazilaženje i unapređenje određenih pitanja iz ove oblasti. Pored toga, vrši poslove vođenja upravnog postupka i rješavanja u upravnim stvarima u drugom stepenu iz nadležnosti ovog Sektora, nadzora nad provođenjem i primjenom zakona i drugih propisa iz ove oblasti i nad radom organizacija koje obavljaju komunalne djelatnosti, inspekcijskog nadzora iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite od požara i druge stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

_________________________

* Sektor za komunalne poslove je pripadao Ministastvu prostornog uređenja i zaštite okoliša. svi podaci na ovoj strani odnose se na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, a nova organizacija biće objavljena nakon usvajanja Pravionika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša