JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo

Naziv operatora: 
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Adresa operatora: 
Hifzi Bjelevca 15
Lokacija pogona i postrojenja : 
Sarajevo
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-15012/18
Datum izdavanja rješenja: 
19.12.2018
Vrste otpada: 
08 03 17* otpadni štamparski toner koji sadrži opasne materije
13 03 07* nehlorirana izolaciona ulja i ulja za prenos toplote na bazi mineralnih ulja
13 05 07* uljana voda iz odvajača ulje/voda
15 01 03 ambalaža od drveta
15 02 02* apsorbensi, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu na drugi način specificirani), materijali za upijanje i zaštitna odjeća onečišćena opasnim materijema
16 01 03 stare gume
16 01 04* napuštena vozila
16 01 19 plastika
16 02 13* stara oprema koja sadrži opasne komponente[i] koje nisu navedene pod 16 02 09 to 16 02 12
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 05 05 gasovi u posudama pod pritiskom koji nisu navedeni pod 16 05 04
16 06 01* olovne baterije
16 06 02* nikal-kadmijum baterije
16 06 03* baterije sa živom (osim 16 06 03)
17 01 01 beton
17 02 01 drvo
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 05 željezo i čelik
17 04 07 miješani metali
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
19 12 08 tekstil
20 01 01 papir i karton
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 35* odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente [v]
Dozvola važi do : 
19.12.2023
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
manipulacija
transport otpada