„Kalvarija Cop“ d.o.o. Vitez

Betonara kapaciteta
100 m ³/h

Vrsta industrije: 
Mineralna industrija
Vrsta postrojenja: 
Novo
Broj zahtjeva: 
05-2315239
Adresa: 
Mali Mošunj bb. Vitez
Adresa lokacije: 
Nova industrijska zona na lokaciji broj 30. u obuhvatu prostorne cjeline Izmjena Regulacionog plana industrijskog kompleksa “Unis” u Vogošći
Datum izdavanja: 
Ponedeljak, Decembar 9, 2013