ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke broj 1/16-usluge