ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke broj 1/16-radovi za LOT-1, LOT-2 i LOT-3