Vlada Kantona Sarajevo: Za ovogodišnje aktivnosti u Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići 1.303.964,92 KM

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, usvojila Program aktivnosti u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići za ovu godinu, koji je pripremljen u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Ukupan iznos sredstava potrebnih za njegovu realizaciju je 1.303.964,92 KM.

Ključni cilj u ovoj godini je uspostavljanje funkcije otplinjavanja. U prošloj godini započeta je izgradnja 35 bušotina za otplinjavanje centralnog dijela deponije i uvezivanja u sistem za otplinjavanje i proizvodnju električne energije. Ostaje problem čela deponije na kojem je SIPA vršila ispitivanja, a koje je van sistema otplinjavanja i na čijem rješavanju treba istrajavati.

Također je planirana priprema dokumentacije za proširenje odlaganja na centralnom dijelu odlagališta, što će omogućiti nastavak odlaganja za narednih 7-10 godina, a na osnovu Elaborata o ispitivanju stabilnosti deponije i mogućnostima proširenja deponije od kraja centralne zone do ruba čela deponije, pripremljenog u prošloj godini. Radovi na izgradnji deponije inertnog materijala su planirani da se privode kraju u ovoj godini i da deponija otpočne sa radom. Predviđen je završetak radova na izgradnji platoa za prijem i recikliranje građevinskog otpada, a pri kraju je i nabavka drobilice za građevinski otpad.

Jedan od prioriteta je i rješavanje tretmana procjednih voda, čiji monitoring je započet i trajat će godinu dana. Na tri mjeseca bit će uspostavljeno pilot postrojenje za tretman ovih voda, radi određivanja tehnologije. U tom kontekstu je i obaveza izgradnje kolektora Zabrđe-Rajlovac.

U saradnji sa Švedskom agencijom SIDA radit će se projekt prekrivanja plohe u Smiljevićima gornjom multibarijernom zaštitom, kako bi se smanjile količine procjednih voda koje će ići na budući uređaj za njihov tretman.

U funkciji uštede sanitarnih površina, smanjenja uticaja na procjedne vode i količine otpada, izrađen je prijedlog obrasca za evidenciju otpada koji će biti obavezan za sve njegove vrste, a čije porijeklo nije iz domaćinstava. Poseban problem predstavlja životinjski otpad jer se, prema uspostavljenom registru ovog otpada, značajne količine odlažu na deponiji, a što je potrebno smanjiti, iznaći prelazna rješenja te obezbijediti sredstva za potrebnu infrastrukturu.

Treba istaći i da je jedan dio aktivnosti iz Programa već realizovan ili je u fazi realizacije. Uskoro će biti okončana nabavka kompaktora, a paralelno se poduzimaju aktivnosti na izgradnji reciklažnog dvorišta, koje bi trebalo biti u funkciji u maju ove godine.