Skupština KS donijela Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada

Donošenju novog Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade pristupilo se u cilju usaglašavanja važećeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom sa Zakonom o stvarnim pravima te iz razloga što se kroz praktičnu primjenu, posebno kroz nadzor nad primjenom Zakona koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ukazala potreba da se na drugačiji način regulišu, prije svega, prava i obaveze etažnih vlasnika i upravnika (dosadašnjeg upravitelja), kao i predstavnika etažnih vlasnika.

"Napravili smo korak naprijed kada je u pitanju uređenje ove oblasti. Zakon o stvarnim pravima djelimično je ušao u ovu oblast koja je u KS uređena od 2001. godine i sa novim Zakonom izvršeno je usklađivanje u tom dijelu. Zakon je preziciznije definisao obaveze i prava etažnih vlasnika i upravnika, dosadašnjih upravitelja. Rad upravnika biće sada transparentniji. Omogućena je njihova veća kontrola od strane etažnih vlasnika, mogućnost da otvaraju posebne podračune za sredstva koja prikupljaju kod upravnika i da intervenišu u svakom pogledu kada je u pitanju održavanje zajedničkih dijelova", istakao je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštita okoliša Čedomir Lukić.

Kako je dodatno pojasnio, novim Zakonom otvorena je mogućnost da i fizička lica, obrtnici, mogu biti upravnici, a ne samo pravna lica kao što je to do sada bio slučaj.  Poseban pravilnik će definisati kriterije kada će to biti moguće, a što bi trebalo da poboljša odnos upravnika i etažnih vlasnika.  Uvedena je i dodatna odgovornost upravnika da u situacijama kada se dešavaju oštećenja fasada koja ugrožavaju proslaznike i bezbjednost kretanja, kao što to mogu predstavljati ledenice ili snijeg na krovovima, upravnici su obavezni, bez odlaganja, bez obzira na prikupljena sredstva da intervenišu i otklone takve štete i prijetnje.

Zakon tretira i obrađuje nekoliko poglavlja gdje se definišu šta čini zajedničke dijelove zgrada, zatim uređenje uzajamnog odnosa etažnih vlasnika, regulišu obaveze održavanja posebnog dijela zgrada od strane etažnih vlasnika.

Poglavlje o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada pravno definiše, između ostalog,  upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade koje vrše etažni vlasnici na način propisan ovim zakonom, obavezu izbora upravnika u zgradi koja ima tri i više etažnih vlasnika, gdje je upravnik pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama, propisuje uvjete za obavljanje poslova upravnika, obavezu resornog ministarsta da donose Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravnika, donošenje rješenja za obavljanje poslova upravnika na vremenski period od četiri godine, kao i uslovi pod kojima se ukida rješenje.

Zakon propisuje obavezi etažnih vlasnika da izvrše izbor upravnika, zatim određivanje upravnika za prinudno upravljanje u zgradama u kojima etažni vlasnici ne izvrše izbor upravnika u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona, na način da Ministarstvo rješenjem određuje upravnika koji vrši prinudno upravljanje.

Tretira se i pravo etažnih vlasnika da mogu u svako vrijeme donijeti odluku o raskidanju ugovora sa upravnikom i izboru drugog upravnika poštujući otkazni rok definisan ugovorom; minimalni iznos mjesečne naknade po 1m² korisne površine stana ili druge samostalne prostorije, kako bi se osiguralo nesmetano upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, koju utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo, kao i maksimalnom iznosu naknade koja se isplaćuje upravniku, i maksimalnom iznosu naknade koja pripada predstavniku etažnih vlasnika. Zakon govori i o zajedničkoj rezervi  koju uplaćuju etažni vlasnici, poslovima vanrednog upravljanja, tretira hitne i nužne popravke i  obaveze upravnika.

Posebno poglavlje obrađuje odlučivanje etažnih vlasnika, pitanja i način o kojima odlučuju,  postupak određivanja prinudnog predstavnika etažnih vlasnika.

Zakon propisuje obaveze javnih preduzeća, grada, općina, vlasnika novoizgrađenih zgrada, investitora i drugih lica u upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrada, nadzor nad provođenjem Zakona te utvrđuje kaznene odredbe prema etažnim vlasnicima, upravniku i predstavnicima etažnih vlasnika u slučajevima kršenja ovog Zakona.