Sjednica Vlade: Utvrđen Prijedlog odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na 98. redovnoj sjednici utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KEAP KS), a koji se donosi na period od pet narednih godina. Prijedlog ovog plana upućen je u skupštinsku proceduru zastupnicima na razmatranje i donošenje.

Zakon o zaštiti okoliša FBiH definisao je sistem okolišnog planiranja koji obuhvata donošenje razvojnih programa u ovoj oblasti, između ostalog, i kantonalnih planova zaštite okoliša koje donose kantoni, a koji trebaju biti usklađeni sa Strategijom zaštite okoliša FBiH 2008-2018. godina i Strategijom upravljanja vodama FBiH 2010-2022. godina.

U skladu sa Zakonom i u cilju unapređenja stanja u oblasti zaštite okoliša u KS, obezbjeđena su sredstva i od aprila 2016. godine, pokrenute su aktivnosti na izradi KEAP-a KS. Sve prethodne aktivnosti su realizovane u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS, te u tom smislu Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je bilo naručilac, a Zavod za izgradnju KS implementator projekta izrade KEAP-a KS. Projekt je izradio Konzorcij u sastavu Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i Enova d.o.o. Sarajevo.

U svrhu transparentnosti i kvalitetnije izrade ovog ključnog strateškog dokumenta u svim fazama je uključena javnost, te je organizovano više konsultativnih sastanaka sa brojnim organima i institucijama. Takođe, formirana je Stručna Komisija u sastavu od šest članova. U cilju praćenja procesa izrade dokumenta, koordinacije između nadležnih organa i institucija na svim nivoima, te usaglašavanja sektorskih politika u KS, formiran je Savjetodavni odbor u sastavu od 27 članova.

Sadržaj KEAP-a KS je strukturiran shodno metodologiji izrade i sadrži pregled stanja okoliša u KS, listu okolišnih problema i prioritete, akcioni plan sa ciljevima i mjerama/aktivnostima, izvore finansiranja te plan praćenja realizacije u narednom periodu za šest tematskih oblasti. Pregled stanja okoliša u KS daje analizu i sintezu uzročno-posljedičnih odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša, pregled stanja pojedinih okolišnih komponenti, pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira sektora zaštite okoliša, pregled u oblasti obrazovanja o okolišu, te ocjenu nivoa javne svijesti po pitanju okoliša. Stanje okoliša je prezentirano prema DPSIR modelu koji je okvir za opisivanje interakcija između društva i okoliša kojeg je usvojila Evropska agencija za okoliš (EEA).

Nacrti svih materijala koji su bili predmet razmatranja na tri radionice, javnoj raspravi i prezentaciji nacrta konačnog dokumenta, cijelo vrijeme trajanja projekta bili su dostupni na web stranici Ministarstva http://mpz.ks.gov.ba/. Na osnovu primjedbi i komentara na nacrt ovog dokumenta, resorno ministarstvo je izradilo Prijedlog KEAP-a KS koji je još jednom razmatran i kvalitativno dorađen.

Takođe, primjena KEAP-a KS zahtjeva značajna finansijska sredstva koja se ne mogu obezbijediti samo izdvajanjima iz Budžeta Kantona Sarajevo. Iz tog razloga, navedeni su drugi načini i izvori finansijskih sredstava, kao što su IPA fondovi EU, Fond za zaštitu okoliša, nacionalni razvojni programi, itd.

Pretpostavka za apliciranje za ove izvore finansiranja je upravo usvajanje ovog planskog dokumenta.