Sjednica Koordinacionog odbora za implementaciju KEAP-a: Razmatrane aktivnosti na redukciji otpada

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS i Udruženje građana "Centar za okolišno održivi razvoj" partneri su u realizaciji niza ekoloških aktivnosti i kampanje koji se, u okviru Evropske sedmice za redukciju otpada, po prvi put realiziraju u Kantonu Sarajevo i BiH. Aktivnosti se realiziraju u periodu 19.- 27. novembra ove godine i usmjerene su na jačanje svijesti o potrebi prevencije i smanjenja otpada. Tim povodom danas je i na sastanku Koordinacionog odbora za implementaciju Kantonalnog plana zaštite okoliša (KEAP) razmatran Nacrt zakona o održavanju i upravljanju komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo.
Predstavnica Centra za okolišno održivi razvoj Sanda Midžić je na početku sastanka prezentirala rezultate analize o uključenosti osnovnih principa Okvirne evropske direktive o otpadu u novi kantonalni zakon koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS. Kako je pojasnila pomoćnica ministra za zaštitu okoliša KS Zijada Krvavac, u Zakon su ugrađeni evropski principi za adekvatno upravljanje otpadom kao što su prevencija, ponovna upotreba, te reciklaža, energetsko iskorištavanje otpada i u konačnici, ukoliko se ne može iskoristiti, njegovo odlaganje na deponiju.
Radi se o inovativnom zakonu koji predstavlja značajan iskorak u nastojanjima da se uspostavi kvalitetniji sistem upravljanja komunalnim otpadom u Kantonu Sarajevo, a koji pored regulative podrazumijeva osiguravanje finansijskih sredstava za izgradnju infrastrukture, a posebno
zadovoljavajući nivo ekološke svijesti građana i drugih korisnika u postupanju s otpadom.
"Iako u KS postoji izgrađena sanitarna deponija u lancu upravljanja otpadom ključna je redukcija, odnosno smanjenje produkcije otpada, jer je najbolji onaj otpad koji se ne proizvede", istakla je Zijada Krvavac. Ukazala je na važnost aktivnijeg učešća i podrške različitih subjekata ovim aktivnostima, pogotovo viših nivoa vlasti, te je izrazila očekivanje da u narednim godina osim Kantona Sarajevo, i Bosna i Hercegovina kao država postane članica Evropske mreže za redukciju otpada.
Na sjednici Koordinacionog odbora za implementaciju KEAP-a, prezentirani su i rezultati akcije "Inicijativa za smanjenje otpada u javnim institucijama", koju implementira NVO "Knap" radi zagovaranja donošenja smjernica za smanjenje otpada koji nastaje u institucijama. S obzirom na rezultate koji su pokazali neracionalnu potrošnju papira u većem broju institucija, predstavnici "Knap-a" iznijeli su nekoliko preporuka kako bi se smanjila količina papirnog otpada, među kojima su podizanje svijesti o informacijskim tehnologijama i prednostima, uvođenje elektronske arhive, printanje i kopiranje dokumenata na obje strane, te korištenje recikliranog papira.
Ovo je jedna od sedam aktivnosti koje se u okviru Evropske sedmice za smanjenje otpada realiziraju na području KS.