Sastanak u organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša: Realizacija obaveza Grada i općina u funkciji zaštite zraka

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo organizovalo je danas sastanak za predstavnike općina, Grada Sarajevo i drugih nadležnih kantonalnih institucija u sistemu upravljanja kvalitetom zraka. Tom prilikom su razmatrane njihove zakonske obaveze u ovoj oblasti, a koje podrazumijevaju izvršenje različitih mjera na sprečavanju i smanjenju zagađenosti zraka.

Kako je istaknuto, prilikom provođenja različitih aktivnosti s ciljem smanjenja koncentracija zagađujućih materija, uočeno je da nije na odgovarajući način prepoznata odgovornost svih  subjekata u tom sistemu definiranih članom 4. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, a  posebno Grada i općina, zbog čega je i organizovan ovaj sastanak.

I pored važnosti razmatranja ove problematike i dogovora o mjerama koje je potrebno poduzimati uoči predstojeće zimske sezone, kada se očekuje povećana koncentracija zagađujućih materija u zraku, sastanku se nažalost  nisu odazvali predstavnici Grada i općina Novi Grad, Hadžići, Ilidža i Trnovo.

Istaknuto je da Ministarstvo provodi kontinuirane aktivnosti u cilju smanjenja koncentracije zagađujućih materija. Izrađen je Kantonalni plan zaštite okoliša za naredni petogodišnji period koji tretira i ovu problematiku, a naći će se na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine KS. Vrši se  monitoring kvaliteta zraka tokom cijele godine,  te se provode mjere iz Akcionog plana za smanjenje čestičnih tvari u zraku. Uspostavljen je i Registar pogona za sagorijevanje u Kantonu Sarajevo koji će biti dostavljen općinama kako bi ga upotpunile sa podacima o  privrednim i poslovnim subjektima koji posjeduju pogone za sagorijevanje, a nalaze se na njihovim područjima.

Naglašeno je da se moraju provoditi kontinuirane i preventivne mjere propisane federalnim zakonom o zaštiti zraka i Odlukom o  zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka KS.

Posebno je insistirano na ulozi Grada i općina kao donosilaca prostorno-planske dokumentacije i Zavoda za planiranje KS kao izrađivača, na uključivanju pitanja zaštite zraka u izradu i usvajanje provedbenih planova koji se moraju zasnivati na principima održivog razvoja i provođenje postupaka strateške procjene uticaja na okoliš prilikom čega se trebaju više vrednovati okolišni kriteriji i primjena visokih standarda okoliša imajući u vidu prirodne, topografske i meteorološke pojave koje determinišu akcije u ovoj oblasti.

Akcentirane su i obaveze općina u propisivanju mjera zaštite zraka i okoliša uopšte prilikom izdavanja urbanističkih, građevinskih i upotrebnih dozvola za pogone za sagorijevanje, a koji nemaju obavezu pribavljanja okolinske dozvole.

Važno je i stručno osposobljavanje uposlenika u nadležnim organima uprave općina i Grada u oblasti zaštite zraka i okoliša, kao i edukacija građana o korištenju odgovarajućih goriva za određene vrste ložišta, rečeno je ovom prilikom.

Također je skrenuta pažnja na obaveze općina i Grada prilikom provođenja Plana interventnih mjera u  slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Iskazana je potreba da se ovakvi sastanci predstavnika organa i institucija različitih nivoa vlasti u sektoru okoliša i konkretno u oblasti zaštite zraka održavaju češće.