Reagovanje povodom usvajanja izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“

Nakon objavljivanja vijesti o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“ od strane Gradskog vijeća, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović pozvao je direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdiju Efendića, sa namjerom da objasni, sa stanovišta nadležnosti definisanih Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka, pristup u izradi navedenog planskog dokumenta.

Naime, u situaciji kad se ulažu napori da se Zavod stručno osposobi za prognoziranje uticaja novih zahvata u prostoru na stanje kvaliteta zraka, te dok traje priprema Studije o zračnim koridorima u čemu učestvuje i Zavod, isti kod izrade Regulacionog plana istovremeno ne uzima u obzir aspekt stanja kvaliteta zraka, niti je izvršio procjenu uticaja novih poslovno-stambenih objekata na to stanje.

U ovom momentu može se pouzdano ustvrditi da mjerenja opremom kojom se raspolaže pokazuju, da na lokaciji Marijin Dvora još uvijek postoje strujanja koja donose čisti zrak, što će se izgradnjom ovolikog broja objekata nepovratno zaustaviti.

Situacija postaje složenija jer se na predmetnom području Sarajevska kotlina sužava, a istovremeno se na ovoj lokaciji sastavljaju dva koridora kojima pristiže svježi zrak niz Miljacku i Koševski potok, što dodatno doprinosi osjetljivosti na gradnju visokih objekata.

U skladu sa odgovornostima vezanim za prevenciju i očuvanje kvaliteta zraka, Ministarstvo će preduzeti sve mjere da se preispita ovaj planski dokument sa aspekta oblika, visine i položaja objekata koji se namjeravaju graditi.

Na ovu temu biće organizovan sastanak sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona. Takođe, biće pozvani i predstavnici Gradske uprave i Gradskog vijeća da im se ukaže na odgovornost koju imaju i posljedice koje mogu nastati na zdravlje građana od dodatnog ugrožavanja kvaliteta zraka, a ukoliko se bude insistiralo na realizaciji ovakvog plana.