Pilot projekt: Podjela kanti za selektivno odlaganje otpada za 1.500 domaćinstava u KS

KJKP "Rad", u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, počelo je realizirati pilot projekt "Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo".

"Njime se uvodi dvolinijski sistem prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima, što podrazumijeva da će građani odvajati otpad u obliku suhe i mokre frakcije. Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad u koji spada papir, karton, plastična i metalna ambalaža, i on se odlaže u žutu kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi sav ostali otpad tj. miješani komunalni otpad koji će se odlagati u crnu kantu", objasnio je direktor "Rada" Selim Babić.


Podjela kanti za odvojeno odlaganje otpada domaćinstvima počela je jutros u ulici Ilirska na Butmiru, a po dvije kante od 120 litara bit će dodijeljene za ukupno 1.500 domaćinstava u općinama Stari Grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža.


Projekt finansira resorno kantonalno ministarstvo sredstvima u iznosu od 160.000 KM.


"Sredstva su utrošena za nabavku tri vrste opreme, i to 3.000 kanti za odvojeno prikupljanje otpada, od kojih je 1500 kanti za mješoviti otpad i 1500 za prikupljanje pet ambalaže i papira. Također je nabavljeno 35 kontejnera kapaciteta 1.100 litara, poznatijih kao 'zeleni otoci' za selektivno prikupljanje otpada koji će biti postavljeni na nekoliko lokacija u općinama, gdje nema velikog broja individualnih stambenih objekata. Pored toga, bit će podijeljeno po pet kompostera za svaku općinu, kako bi stanovnici mogli reciklirati zeleni otpad kao što su lišće, granje, ostaci od voća i povrća", naveo je resorni kantonalni ministar Čedomir Lukić i naglasio da je cilj ovog projekta podizanje svijesti građana o selektivnom prikupljanju otpada. Po njegovim riječima, u planu je i izgradnja kompostane u Kantonu Sarajevo u kojoj bi se tretirao sav prikupljeni zeleni otpad. To bi, između ostalog, značilo odlaganje manjih količina otpada na Gradsku deponiju Smiljevići, ali i uštede komunalnim preduzećima koje bi se usmjerile u nove ekološke projekte.


Po riječima direktora Babića, podjela kanti domaćinstvima upriličena je u koordinaciji sa mjesnim zajednicama i nadležnim službama pomenutih šest općina. Potcrtao je da će ispred stambenih objekata gdje su kante uručene biti uklonjeni stari kontejneri.


Kako je najavljeno, 35 novih "zelenih otoka" bit će postavljeno u preostale tri općine Kantona Sarajevo, i to 15 u Ilijašu i po 10 u Hadžićima i Trnovu. Uz svaku kantu, komposter i kontejner KJKP "Rad" dodijelit će i brošure sa uputama o pravilnom načinu odvojenog odlaganja otpada kao i terminima njegovog odvoza.