Održana II radionica u okviru pripreme ''Zelenog akcijskog plana za Kanton Sarajevo''

Zeleni akcijski plan za Kanton Sarajevo (GCAP) od novembra 2018. godine realizuje Kanton Sarajevo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a uz finansijsku pomoć Vlade Japana. GCAP će identifikovati ekološke prioritete Kantona koristeći indikatore koje su razvili Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Međunarodno vijeće za lokalne ekološke inicijative (ICLEI), te zajedno razviti dugoročne vizije, u saradnji sa lokalnim zainteresiranim stranama, uključujući organizacije civilnog društva.

Na II po redu radionici prisustvovalo je preko 80 učesnika i stručnjaka iz federalnih i kantonalnih i općinskih organa, zatim preduzeća, zavoda, fakulteta, kao i nevladinih organizacija. Kroz rad fokusnih radnih grupa (za kvalitet zraka i ublažavanje emisije stakleničkih gasova; zemljište i upravljanje otpadom; vodne resurse; zelene površine, biodiverzitet, ekosistemi i prostorno planiranje; prilagođavanje i otpornost na rizike od prirodnih katastrofa), na radionici su razmatrani ključni okolišni izazovi u Kantonu Sarajevo, te konkretizovane preporuke za njihovo rješavanje, a sve kako bi se u narednom koraku utvrdili prioriteti i konkretni projekti za realizaciju. Izrada GCAP-a je planirana do kraja ove godine, a isti predstavlja nadogradnju Kantonalnog plana zaštite okoliša za Kanton Sarajevo, kojeg je Skupština Kantona Sarajevo donijela 2017. godine.

Na kraju, kroz projekt je planirana i izrada ''Studije o uticaju visoke gradnje na zračne koridore Kantona Sarajevo''.

Svi materijali sa radionica biće dostupni u narednim danima na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.