Najavljeno raspisivanje Javnog poziva za proizvođače i distributere certificiranih kotlova/peći i/ili toplotnih pumpi, te firmi za projektovanje

Nakon što je objavljen Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama, iz Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS najavljuju da će narednih dana, vjerovatno do kraja sedmice, biti raspisan i Javni poziv za proizvođače i distributere certificiranih kotlova/peći i/ili toplotnih pumpi, te firmi za projektovanje.

Iz resornog ministarstva podsjećaju kako su zajedno sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš, potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH je jučer Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama.

Radi se o pilot projektu na osnovu čijih će se rezultata ocijeniti o nastavku njegove implementacije u idućim godinama, uz osiguranje sredstava pored Budžeta, i iz drugih međunarodnih izvora.

Inače, za ovu namjenu u Budžetu za 2020. godinu Ministarstvo je planiralo 550.000 KM kojima će biti nabavljene peći/kotlovi i toplotne pumpe, dok će implementator ovog projekta biti UNDP. U odnosu na ova raspoloživa sredstva, 60 posto sredstava se izdvojiti za zamjenu peći, a 40 posto na toplotne pumpe.

Cilj ovog projekta je smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u padinskim i prigradskim naseljima, gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva. Ovaj cilj će se postići upravo subvencioniranjem zamjena peći i malih kotlova na čvrsta goriva, s tim da će prioritet biti oni koji koriste ugalj za grijanje svojih kuća, a koji su u ogromnoj većini neefikasni i imaju visoke emisije zagađujućih materija u zrak, pogotovo sumpor dioksida i čvrstih čestica.

Iz Ministarstva posebno naglašavaju da će se subvencionirati nabavka certificiranih peći i kotlova na pelet i toplotnih pumpi, čiji tip će se odrediti u zavisnosti od uslova na konkretnim objektima.

Kako je potcrtano u ovom pilot projektu njegovi očekivani rezultati bi mogli biti sljedeći:

- Poboljšanje kvaliteta zraka;

- Smanjenje potrošnje uglja i ogrjevnog drveta za grijanje domaćinstava;

- Povećanje efikasnosti proizvodnje toplinske energije za grijanje;

- Smanjenje troškova za grijanje domaćinstava;

-Promocija dobre prakse za grijanje domaćinstava i stvaranje preduslova za uspostavljanje održivog modela za podršku zamjene necertificiranih kotlova i peći;

- Razvoj tržišta certificiranog peleta;

- Razvoj tržišta certificiranih kotlova.

Zamjenom postojeće peći/kotla na čvrsta goriva sa certificiranom peći/kotlom na pelet postiže se smanjenja emisije prašine oko 90 posto, te se doprinosi energetskoj efikasnosti proizvodnje toplinske energije i smanjenju utroška goriva i do 30 posto. Zamjenom peći i kotlova na ugalj postiže se 100 posto smanjenje emisije sumpor dioksida.

Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje imaju upotrebnu dozvolu, odnosno koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom.

U resornom ministarstvu ističu i kako će sve pristigle prijave pregledati Radna grupa i rangirati ih na osnovu kriterija koji obuhvataju postojeće gorivo za grijanje sa prioritetom onih koji koristi ugalj kao jedino gorivo, a zatim i one koji kombinuju uglja i ogrjevnog drveta. Kriterij će biti i iznos metara kvadratnih stambene površine po korisniku, a koji podrazumijeva da manji broj m² po korisniku donosi više bodova, s tim da se računa ukupna stambena površina, a ne samo grijana. Također će značajan kriterij biti i kategorija kvaliteta zraka, s obzirom na cilj pilot projekta, prioritet će biti objekti koji se nalaze u najzagađenijim dijelovima KS

Ukoliko više aplikanata imaju isti broj bodova prednost će se dati vlasniku objektu koji prema prvom kriteriju - postojeće gorivo za grijanje ima više osvojenih bodova.

Tekst Javnog poziva zajedno sa prijavnim formularom se može preuzeti na sljedećem linku:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/javni-poziv-za-subvencioniranje-zamjene-pei-kotlova-na-ugalj-i-o.html

Javni poziv ostaje otvoren do 15.02.2021. godine do 17:00 sati.

Za više informacija o učešću u Pilot projektu subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo molimo Vas da kontaktirate UNDP na jedan od slijedećih načina:

Kontakt telefon: 033/293-400

E-mail: registry.ba@undp.org, uz napomenu „Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova“.