Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša: U funkciji web stranica sa izvještajima o koncentraciji alergenog polena u zraku

U okviru svojih nadležnosti na vršenju polen monitoringa u Kantonu Sarajevo, te u funkciji očuvanja javnog zdravlja i blagovremenog upozoravanja osoba alergičnih na polen, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je, u saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse "Akademik Sulejman Redžić" Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu obezbijedilo rad Laboratorije za palinologiju i praćenje koncentracije polena putem web stranice Centra: (http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/).

Web stranica sadrži sedmične izvještaje o stanju alergenog polena za ovu godinu, kao i izvještaje za cijelu 2016. godinu, u vidu grafikona, za svaku sedmicu, mjesec i cijelu praćenu vegetacijsku sezonu sa obje mjerne stanice u Sarajevu (Pofalići i Stari Grad).

Link Centra je dostupan i na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša: http://mpz.ks.gov.ba/ u dijelu "Koncentracije polena".