Informacija o realizaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo su potpisali Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

Sredstva za implementaciju Pilot projekta je obezbijedilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Aktivnosti se provode u sklopu projekta Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Vlada Švedske u saradnji sa ostalim partnerima.

Osnovni ciljevi projekta su smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u dijelovima Kantona Sarajevo gdje je kvaliteta zraka III kategorije, kao i stvaranje preduslova za uspostavljanje održivog modela za podršku zamjene necertificiranih kotlova i peći u budućnosti.

U cilju transparentnosti i uspješne realizacije pilot projekta, UNDP je formirao radnu grupa koja je sastavljena od predstavnika Ministarstva i UNDP-a, te stručnjaka iz oblasti emisija u zrak, kvaliteta zraka i sistema za proizvodnju toplinske energije u domaćinstvima.

Radna grupa je u decembru 2020. godine izradila Model za implementaciju pilot projekta u kojem su razrađeni svi detalji i koraci u implementaciji ovog pilot projekta te identifikovani mogući rizici.

Očekivani rezultati projekta:

• Poboljšanje kvaliteta zraka,

• Smanjenje potrošnje uglja i ogrjevnog drveta za grijanje domaćinstava,

• Povećanje efikasnosti proizvodnje toplinske energije za grijanje,

• Smanjenje troškova za grijanje domaćinstava,

• Promocija dobre prakse za grijanje domaćinstava i stvaranje preduslova za uspostavljanje održivog modela za podršku zamjene necertificiranih kotlova i peći,

• Razvoj tržišta certificiranog peleta,

• Razvoj tržišta certificiranih kotlova.

Na web stranicama Ministarstva i UNDP-a je 04.01.2021. godine objavljen Javni poziv vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama. Poziv je otvoren do 15.02.2021. godine do 17.00 sati.

Implementacija Pilot projekta će se realizovati kroz sljedeće korake:

1. Objava Javnog poziva vlasnicima individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo za subvencioniranje zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima i toplotnim pumpama (Javni poziv je otvoren do 15.02.2021. godine do 17.00 sati);

2. Objava Javnog poziva za proizvođače i ovlaštene distributere certificiranih peći/kotlova i toplotnih pumpi, kao i za firme ovlaštene za poslove projektovanja instalacija grijanja. Na osnovu poziva formirat će se lista tipova i proizvođača certificiranih kotlova/peći na pelet i toplotnih pumpi koji zadovoljavaju tehničke kriterije (navedene u Javnom pozivu). Formirat će se i lista prekvalifikovanih projektantskih firmi koje su ovlaštene za izradu projekata grijanja i hlađenja na predmetne izvore energije;

3. Rangiranje pristiglih aplikacija (vlasnika individualnih stambenih objekata) prema uslovima i sistemu bodovanja navedenim u javnom pozivu. Radna grupa će napraviti dvije rang liste: 1. rang lista aplikanata za nabavku i ugradnju peći/kotla na pelet i 2.rang lista aplikanata za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi. Konačne rang liste će biti javno objavljenje na web stranici Ministarstva i web stranici UNDP-a;

4. Izrada projekata za ugradnju certificiranih peći/kotlova ili toplotnih pumpi od strane projektantske kuće se prethodno definisane liste projektantskih kuća (korisnici će biti obavješteni i od njih će se zatražiti da u određenom roku angažuju projektanta i o tome obavijeste UNDP). Kao početak radova će se smatrati korisnikova uplata projektantskoj firmi iznosa za projektovanje (dokaz o uplati korisnik dostavlja UNDP-u). Korisnik projektantu plaća iznos u skladu sa tržišnim cijenama projektovanja, a ugovoreni iznos će se računati kao korisnikov udio u finansiranju i biće uračunat u ukupan iznos na koji će se moći ostvariti subvencioniranje troškova);

5. Paralelno sa prethodnim aktivnostima UNDP će oglasiti Javni poziv firmama za izvođenje radova i za nadzor nad izvođenjem radova, te kreirati listu predkvalifikovanih firmi za izvođenje radova i stručni nadzor;

6. Projekti će, zajedno sa listom proizvođača/ovlaštenih distributera i njihove opreme koja zadovoljava tehničke kriterije, biti poslani predkvalifikovanim izvođačima radova sa zahtjevom za ponudu;

7. Na osnovu dobijenih najpovoljnijih ponuda definisaće se ukupna investicija, te iznosi subvencija odnosno učešća krajnjih korisnika;

8. Korisnici će biti obaviješteni o izabranoj firmi i iznosu koji moraju uplatiti izabranoj firmi za izvođenje radova. Preostali dio će UNDP uplatiti firmama za izvođenje radova prema uslovima iz ponuda;

9. Izvođenje radova na pojedinačnim projektima (instaliranje opreme i puštanje u rad) i

0. Provođenje nadzora i prikupljanje podataka o realiziranim pojedinačnim projektima. Kroz ovaj pilot projekat se subvencionira zamjena kotlova i sobnih peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo) koje se koriste za grijanje prostora isključivo u postojećim legalnim individualnim stambenim objektima (kućama).

Moguća je i zamjena peći koje se koriste i za pripremu hrane (ne samo za grijanje), ali se subvencionira nabavka i ugradnja peći na pelet namjenjene isključivo za grijanje. U tom slučaju dodatni trošak za vlasnika je nabavka novog uređaja za pripremu hrane bez subvencije.

Prijaviti se mogu i vlasnici objekata koji pored čvrstog goriva, kao dodatno koriste i neka druga goriva za grijanje. Subvencionira se projektovanje, nabavka i ugradnja certificiranih kotlova ili peći na pelet i toplotnih pumpi. U prijavnom formularu aplikant treba da označi za koji od navedenih izvora za grijanje aplicira.

Ukupni trošak pojedinačne investicije tj. pojedinačnog projekta uključuje trošak projektovanja, nabavke uređaja za proizvodnju toplote (peć ili kotao na pelet ili toplotna pumpa) sa pratećom opremom (pumpa(e), mjerno-regulaciona oprema, ventili i cijevi neophodni za priključenje izvora toplote na sistem grijanja, priključenje na dimnjak i na mrežu električne energije) te puštanje u rad i upoznavanje korisnika sa načinom upravljanja opremom i uslovima garancije.

Troškovi instaliranja unutrašnjeg razvoda sistema grijanja i grijnih tijela (radijatora) nisu obuhvaćeni subvencioniranjem kroz ovaj pilot projekat.

Projektant će uzeti u obzir postojeći sistem grijanja i shodno tome projektovati novi izvor toplote (peć/kotao na pelet ili toplotna pumpa) u skladu sa zahtjevom korisnika. U slučaju da ne postoji unutrašnji razvod sistema grijanja sa grijnim tijelima, korisnik može vlastitim sredstvima uraditi unutrašnji sistem neposredno prije ugradnje izvora za grijanje kroz ovaj pilot projekat.

U slučaju ugradnje toplotne pumpe korisnik je dužan da obezbijedi mogućnost priključka na električnu mrežu o vlastitom trošku, u smislu priključne električne snage.

Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet će se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 5.000,00 KM po korisniku, dok će se prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati iznosom do 40% od iznosa ukupnih troškova ili maksimalnim iznosom do 7.000,00 KM po korisniku.

S obzirom da se radi o pilot projektu koji će dati dodatne informacije o potrebama stanovnika Kantona Sarajevo, u pilot fazi će se implementirati broj projekata koji bude u okviru trenutno raspoloživih sredstava za subvencioniranje.

Plan je da se u tekućoj godini izdvoje dodatna sredstva kako bi se povećao broj korisnika, te da se kroz sljedeće pozive subvencioniranje proširi i na eventualno druge tehnologije. Sve dodatne informacije o pilot projektu se mogu dobiti putem web stranice https://www.ba.undp.org, ili direktno na link Javnog poziva https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/javni-poziv-za-subvencioniranje-zamjene-pei-kotlova-na-ugalj-i-o.html