Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo: Za rješenja zagađenosti zraka potrebno je utvrditi sve njegove uzroke

Kvalitet i problem zagođenosti zraka u Kantonu Sarajevo bila je tema Druge hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Zaključcima Skupštine prethodila je široka diskusija o ovoj temi koja se otvorena nakon uvodne prezentacije o kvalitetu zraka u KS, a koja je predstavila stručne podatke o praćenju i mjerenjima kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevu, najvećim uzrocima zagađenja, te mogućim mjerama za poboljšanje njegovog kvaliteta. Istovremeno, takođe su ostala otvorena i brojna pitanja na koja struka ne može dati pouzdane odgovore, pa tako efekti aktivnosti i mjere koje se poduzimaju ne mogu biti mjerljivi niti mogu dovesti do konkretnijih rezultata.

Zastupnici Skupštine KS svoje su diskusije uobličili u zaključke koji su jednoglasno podržani, a oni glase:

- Zadužuje se Vlada KS da u roku od 15 dana usvoji izmjene i dopune Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, te da naloži obveznicima primjene Plana izradu internih planova postupanja u slučajevima proglašenja posebnih epizoda zagađenja zraka,

- Zadužuju se svi subjekti predviđeni Planom interventnih mjera da pokažu maksimalnu odgovornost u izvršavanju obaveza definisanih Planom, a sa ciljem zaštite zraka odnosno očuvanja javnog zdravlja,

- Zadužuje se Vlada KS da intenzivira formiranje Centra za upravljanje kvalitetom zraka, te da predloži jačanje kadrovskih i materijalno tehničkih kapaciteta institucija koje imaju obavezu da djeluju na prevenciji i očuvanju kvaliteta zraka shodno važećim propisima,

- Zadužuje se Vlada KS da u Budžetu za 2019 godinu predvidi sredstva za izradu Studije o porijeklu emisija uključujući sve izvore,

- Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da Skupštini KS dostavi prijedloge izmjena Zakona i drugih propisa koji su u nadležnosti viših i nižih nivoa vlasti,a tiču se rješavanja problema kvalitete zraka u roku od 15 dana,

- Skupština KS zadužuje sve nosioce aktivnosti definisane akcionim planom zaštite zraka u okviru KEAP-a da provode propisane mjere u utvrđenim rokovima,

- Zadužuju se sve institucije da kontinuirano izvještavaju javnost o stanju kvaliteta zraka i rade na jačanju svijesti svih građana Kantona Sarajevo o važnosti ove problematike.

Skupština je jednoglasno podržala i set zaključaka Kluba zastupnika SDP-a kojima se od Vlade KS i nadležnih institucija traži da u roku od 15 dana dostave pregled mjera sa nosiocima aktivnosti i rokovima za poboljšanje kvaliteta zraka, i to po sljedećim segmentima: poboljšanje monitoringa kvaliteta kraka; organizacione mjere u svrhu smanjena emisija štetnih tvari; smanjenje emisija štetnih tvari u stambenom sektoru, u javnom sektoru, u industriji i saobraćaju te urbanističke mjere smanjenja emisija štetnih tvari.

Predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković prokomentarisao je danas usvojene zaključke:

“Kantonalni Plan za borbu protiv zagađenosti zraka je dosta dobro koncipiran, ali smo danas vidjeli dva ozbiljna propusta: prvi je da nemamo ozbiljnu studiju koja nam govori šta su pravi uzročnici zagađenja. Primjer je da smo sve do sada saobraćaj kao uzrok zagađenja tretirali sa manje od 10 procenata, a novi pokazatelji govore da taj segment u zagađenju učestvuje sa oko 50 posto. Zbog toga smo naložili izradu studije o porijeklu zagađenosti kao jednu od osnovnih mjera. Činjenica je da veliki broj institucija ne izvršava svoje obaveze predviđene Planom interventnih mjera, nemaju svoje operativne planove, npr. MUP-KS, preduzeće Rad. Ovim zaključcima njihova se uloga naglašava, istakao je Konaković i najavio da će jedan od narednih koraka biti upravo obilazak ovih institucija i njihovo aktivno uključenje u rješavanje ovog problema.

Takođe je istakao i problem malog broja ljudi koji rade na ovoj problematici i njihove skromne opreme, te naglasio da će i kroz novi Budžet i aktivnosti Skupštine i Vlade KS očuvanje kvalitete zraka i zaštite okoline imati značajniju ulogu.