Ekonomsko-socijalno vijeće KS podržalo donošenje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo (ESV KS), kojim je predsjedavala ministrica Amela Dautbegović, razmotrilo je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i jednoglasno podržalo aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na donošenju predmetnog zakona u predloženom tekstu.

Predložilo je Vladi i resornom Ministarstvu povećanje iznosa dodatka na djecu i uvećanog dodatka na djecu, ukoliko zato postoje finansijske mogućnosti.

Vijeće je sugerisalo poduzimanje dodatnih aktivnosti Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS na doradi Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju stanova za mlade pod povoljnijim uslovima.

Prijedlog za doradu pomenute Odluke iznesen je s ciljem unapređenja rješavanja problematike socijalnog stanovanja, kao i zbog donošenja novih mjera za subvencioniranje kupovine stanova za mlade u KS, kroz osiguranje povoljnijih kreditnih linija i subvencioniranja kamatnih stopa.

Na inicijativu Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, Vijeće je stanovišta da mladima treba subvencionirati kamatnu stopu i/ili ratu stambenog kredita kod prve kupovine stana. Ovim bi se mladi bolje integrisali u društvo, ali i izbjeglo bi se formiranje naselja sa ciljanom grupom populacije, budući da mladi sami odlučuju i biraju stambenu jedinicu koje će kupiti. 

Iznijeli su i mišljenje da graditelj stanova za mlade na tržištu ne treba da bude država, odnosno da država može graditi stanove, ali samo za iznajmljivanje.

Na sjednici je istaknuto kako je neophodno tražiti kvalitetnija sistemska rješenja koja će podržati i mlade, ali i privredu.

Prema prijedlozima ovog Udruženja Miralema Šabovića i Muhameda Pilava, te predsjednika Sindikata Faruka Bešlića, Vijeće će na narednoj sjednici, a koja bi se trebala održati za 15 dana, razmatrati implementaciju zakona o prostornom uređenju u Kantonu Sarajevo i o komunalnom otpadu, te Strategiju razvoja obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo 2017 – 2020. godine.