Dimnjačarsku djelatnost ponovno definisati kao komunalnu djelatnost

Najispravnije rješenje bi bilo da se dimnjačarska djelatnost ponovno definiše kao komunalna, jer su tako uradili i veliki gradovi iz našeg okruženja, zaključeno je na današnjem sastanku ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damira Filipovića sa predsjednikom Udruženja dimnjačara BiH Selimom Ekmečićem i inspektorom zaštite od požara u KS Ferhatom Ibrakom.

Ovom prilikom, predsjednik Ekmečić je uručio zahvalnicu resornom ministarstvu koje je prepoznalo opštedruštveni značaj vršenja dimnjačarske djelatnosti, regulišući ovu materiju odnosno njena osnovna pitanja u Odluci o zaštiti i poboljšanju zraka u Kantonu Sarajevo.

Nakon što je dimnjačarska djelatnost ranije isključena iz komunalne djelatnosti u KS i loših aktuelnih rješenja federalnog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva, a da ne bi nastala pravna praznina, ova materija je regulisana u spomenutoj odluci.

„Time je pokazana važnost sa stanovištva vršenja dimnjačarske djelatnosti za prevenciju zagađenja zraka, redovnim čišćenjem dimnjaka i obaveznosti održavanja dimnjaka, a istovremeno i odnos prema sigurnosti i kvaliteti života građana“, kazao je ministar Filipović, ovom prilikom.

Dodao je i kako nažalost još uvijek nije donesen poseban propis u KS koji bi se odnosio samo na ovu djelatnost, a što za posljedicu ima neuređen sistem u smislu obrazovanja budućih kadrova, kontinuiteta u vršenju djelatnosti i ostalo.

Iz ovog razloga, preporučeno je sa ovog sastanka da se ponovno inicira izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima, jer se radi o djelatnosti koja je nezamjenjiva za osiguranje kvalitetnog života građana, prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture, kao resornom ministarstvu za pitanja komunalne djelatnosti. Navedeno je i da su ovakav stav ranije imale i pojedine općine u KS.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o aktuelnim izmjenama Odluke o zaštiti i poboljšanju zraka u Kantonu Sarajevo koja je u pripremi, gdje će ova djelatnosti biti i dalje zadržana sve dok se ne uredi na jedinstven način na području KS.