Delegacija Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS učestvovala na seminaru „Okvir za Zelene gradove“ u Stockholmu

Delegacija Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, predvođena ministrom Čedomirom Lukićem, na poziv EBRD-a učestvovala je na seminaru „Okvir za Zelene gradove (Green Cities Framework-GrCF)“ 12. i 13. juna ove godine u Stockholmu u Švedskoj.

Ova posjeta je realizirana u okviru dogovorenog partnerstva između Vlade KS i EBRD-a koji su ranije potpisali projekt za obezbjeđenje kredita od 25 miliona EUR-a za obnovu vodovodnog sistema. Istovremeno, EBRD će pružiti tehničku pomoć i angažirati konsultantski tim za pripremu ažuriranog KEAPa za Kanton Sarajevo i Studije o utcaju visoke gradnje na kvalitet zraka, koristeći  metodologiju za izradu akcionih planova za Zelene gradove (GCAP) koji se već implementiraju u pojedinim evropskim gradovima. Izrada Akcionog plana bit će realizovana donatorskim sredstvima Vlade Japana, a za njenu implementaciju bit će zadužen EBRD.

Sa ciljem prezentiranja naučenih lekcija, dostignuća i definiranja budućih pravaca za GrCF, EBRD je organizovala seminar u Stockholmu sa fokusom na inicijative Zelenih gradova. U okviru prvog dana seminara diskutovalo se o sljedećim temama: „GCAP proces - infrastrukturna rješenja za Zelene gradove - Šta je dosad postignuto i kakva je vizija?“, „Akcioni planovi za Zelene gradove - pogodnosti za gradove“, „Finansiranje Zelenih gradova i angažman privatnog sektora“, „Angažman zainteresiranih strana“, „Prezentacija uspješne implementacije GCAP-a“, „Kako će GrCF olakšati povećanje zelenih investicionih aktivnosti“, „Planirano geografsko širenje GrCF-a“, „Saradnja sa drugim organizacijama uključujući SIDA-u“, „Globalnu platformu za održive gradove Svjetske banke“, „SITRA“, „Inicijativa gradova za nove klimatske ekonomije“, „Globalni sporazum gradonačelnika i ICLEI /OECD“, te „Naučene lekcije iz prve godine aktivnosti i mjerljivi rezultati“.

Drugi dan seminara učesnici su posjetili Kraljevsku luku u Stockholmu, najveće područje urbanog razvoja u Švedskoj (236 ha) sa najmanje 12.000 novih stambenih jedinica. Planiranje područja je počelo početkom 2000-ih, a nova gradska četvrt će biti potpuno razvijena do 2030. godine. Nalazi se pored Kraljevskog nacionalnog gradskog parka, a područje će biti prilagođeno budućim klimatskim promjenama, kao i očuvanju biodiverziteta i ekoloških vrijednosti. Prema odluci Gradskog vijeća 2010. godine, ovo područje je proglašeno održivim urbanim područjem i međunarodnim modelom za održivo urbanističko planiranje.

Seminar u Stockholmu je pružio jedinstvenu priliku zainteresiranim stranama na lokalnom nivou, uključujući predstavnike komunalnih službi, gradskih i kantonalnih uprava, relevantnih ministarstava i regulatornih tijela, da se upoznaju i povežu sa eksternim zainteresiranim stranama, konsultantima, donatorima, predstavnicima EBRD-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija sa ciljem širenja informacija, znanja, dostignuća, a time i povećanja efikasnosti razvoja sektora i dalje pripreme pomoći i implementacije srodnih projekata. Ovaj događaj finansijski je podržala Vlada Švedske.

Pored delegacije Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo iz BiH, seminaru su prisustvovale delegacije gradova Zenica i Banja Luka za koje će biti pripremljeni akcioni planovi za Zeleni grad.