PONOVNI JAVNI OGLAS za imenovanje na poziciju jednog člana Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo