JAVNI POZIV za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

O B A V J E Š T E N J E: Mole se podnosioci zahtjeva da obrazac zahtjeva sa izjavama preuzimaju sa web stranice Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i time izbjegnu dolazak u zgradu Kantona Sarajevo (šalter sala) ili u Ministarstvo, zbog situacije izazvane koronavirusom i time zaštite i sebe i druge. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 033-560-401.