KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA POLENA

U okviru saradnje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Laboratorije za aerobiologiju Centra za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pripremljen je Izvještaj o kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi polena za period 13.-19.04.09.g. Izvještaj sadrži i preporuke upućene rizičnim grupama stanovništva osjetljivim na povećanu koncentraciju polena u zraku.   KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA POLENA   Vremenski period: 13.- 19. april/travanj 2009.godine Dnevni prosjek: 229 polenovih zrna/m3 (Visoka koncentracija)   U periodu 13-19. april/travanj 2009.godinekoncentracija polena je varirala. Najveće koncentracije polena su zabilježene kod jako alergogene breze (Betula sp.) i graba (Carpinus sp.). Pored ovih vrsta determinisana su polenova zrna ostalih vrsta (vidjeti tabelarni pregled). U ovoj sedmici izbrojano je ukupno 1603 polenova zrna pomenutih vrsta.   Datum/dan 13.04.        Poned 14.04. Utorak       15.04. Srijeda 16.04. Četvrtak 17.04. Petak 18.04. Subota 19.04. Nedjelja Ukupno zrna/m3 Vrsta polena                 Abies (jela)                 Acer(javor)                 Aesculus (divlji kesten)                 Alnus(joha)                 Ambrosia(ambrozia)                 Artemisia(pelin)                 Asteraceae(maslačci)                 Betula(breza) XXX XXX XXX XX XXX X X 1 020 Carpinus (grab) XX XX XX XX XX X X 180 Castanea (domaći kesten)                 Chenopodium                 Corylus(lijeska) X X           10 Cyperaceae                 Fagus (bukva)                 Fraxinus (jasen)     X X X     4 Juglans (orah)                 Picea (smrča,omorika)                 Pinus (bor) X X X         5 Plantago(bokvica)                 Poaceae (trave)                 Populus (topola) X XX X X X     25 Quercus (hrast) XX XX X X X     55 Rumex(kiselica)                 Salix (vrba) XX XX X X X X   61 Sambucus (zova)                 Tax/Jun (tise,čempresi) XXX XXX XX XX XX X X 243 Tilia (lipa)                 Ulmus (brijest)                 Urtica(kopriva)                 In det.                                                                                                           Ukupno: 245 356 342 256 356 25 23 1603    LEGENDA: X niska koncentracija XX umjerena koncentracija XXX visoka koncentracija    PROGNOZA ZA SEDMICU/TJEDAN: 27-30.april/travanj -3.maj/svibanj 2009. (pri stabilnim vremenskim prilikama)     Datum/dan 27.04.        Poned 28.04. Utorak       29.04. Srijeda 30.04. Četvrtak 1.05. Petak 2.05. Subota 3.05. Nedjelja Vrsta polena               Abies (jela)               Acer(javor)               Aesculus (divlji kesten)               Alnus(joha)               Ambrosia(ambrozia)               Artemisia(pelin)               Asteraceae(maslačci)               Betula(breza) XXX XXX XXX XXX XXX XX XX Carpinus (grab) XX XX XX XX XX XX XX Castanea (domaći kesten)               Chenopodium               Corylus(lijeska) X X           Cyperaceae               Fagus (bukva)               Fraxinus (jasen) X X X X X X X Juglans (orah) XX XX XX XX XX XX XX Picea (smrča,omorika)               Pinus (bor) X X XX X X X X Plantago(bokvica)               Platanus (Platan) XX XX XX XX XX XX XX Poaceae (trave) X X X X X X X Populus (topola)               Quercus (hrast) XX XX XX XXX XXX XXX XXX Rumex(kiselica)               Salix (vrba)               Sambucus (zova)               Tax/Jun (tise,čempresi) XXX XXX XXX XX XX XX XX Tilia (lipa)               Ulmus (brijest)               Urtica(kopriva)               In det.               LEGENDA: X niska koncentracija XX umjerena koncentracija XXX visoka koncentracija   PREPORUKE:   Osobe koje su osjetljive na polen navedenih vrsta biljaka trebaju izbjegavati boravak u prirodi duži od jednog sata, vrijeme provoditi u zavorenoj prostoriji naročito u periodu od 11 do 16 sati (kada je koncentracija polena najviša), piti običnu vodu sa limunom, preparate vitamina C i minerale. Dobar je čaj koprive, lista jagode, maline i kupine. U slučaju reakcija (suzenje očiju, kihanje, otoci, obstrukcije disajnih organa) OBAVEZNO potražiti pomoć liječnika.