"A&D" D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora: 
"A&D" D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Hadžići
Lokacija pogona i postrojenja : 
Ul. 6. marta 82 (u krugu TRZ Hadžići)
Telefon operatora: 
033 943-301
E-mail operatora: 
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-17389/19
Datum izdavanja rješenja: 
04.12.2019
Vrste otpada: 
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 13 otpad od zavarivanja
15 01 04 ambalaža od metala
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 06 kalaj
17 04 07 miješani metali
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
19 10 01 otpad od željeza i čelika
19 12 02 metali sa sadržajem željeza
Dozvola važi do : 
04.12.2024
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada